Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Bilimsel Makaleler

1.Öztürk İ, Çakır B, Yıldız E, Altıparmak E, Kasım R, Duman S.

Fakoemulsikasyon Cerrahisi Öğrenme Sürecinde Vaka Seçiminin Önemi: Ön Kamara Derinliği ve Kornea Kalınlığı Değişimleri. Glokom-Katarakt 2015;10:41-44

2.Duran S, Hekimoğlu E, Altıparmak UE, Şekeroğlu MA

Ön Segment Göz İçi Mercek Çıkarımı Sebepleri ve Sonuçları

Glokom-Katarakt 8(3);165-172 (2013)

3. Doğan E, Ünlü N, Acar MA, Altıparmak UE, Fen T, Akkaya ZY, Örnek F.

Santral Retinal Ven Tıkanıklığında Trombofilinin Rolü

Retina-Vitreus 21(4):279-282 (2013)

4.Üney GÖ, Ünlü N, Acar MA, Hazırolan D, Akkaya ZY, Altıparmak UE, Örnek F.

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Tedavisinde Arka Vitreus Dekolmanı Gelişimi ve Tedavi Üzerindeki Etkisi

Retina-Vitreus 21(2):109-112 (2013)

5.Ünlü N, Acar MA, Üney GÖ, Hazırolan D, Altıparmak UE, Örnek F.

Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab Uygulamasının Görsel Başarıya Etkisi

Retina-Vitreus 21(1):017-022 (2013)

6.Doğan E, Altıparmak UE, Fen T, Üney G, Acar MA, Örnek F.

Multiple Kalıtsal Trombofili ve Tekrarlayan Retinal Ven Tıkanıklığı

Retina-Vitreus 20(4):315-8 (2012)

7.Yusufoğlu E, Altıparmak UE, Fen T, Üney G, Acar MA, Örnek F

Disfibrinojenemi ve Homosisteinemili Genç Bir Olguda Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati

Retina-Vitreus 20(4):311-314 (2012)

8.Ünlü N, Acar MA, Üney G, Hazırolan D, Altıparmak UE

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Anti-VEGF Tedavisinde Rekürens Zamanı

Retina-Vitreus 20(1):022-026 (2012)

9.Akkaya ZY, Altıparmak UE, Sönmez Ö, Erdağ İ, Özer PA

Apraklonidin ile tanı konulan Horner sendromu ve Pancoast tümörü

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji. 21(4):244-247 (2012)

10. Ozer PA, Yalnız Z, Altıparmak UE, Kasım R, Duman S.

Tiroid Oftalmopatili Olgularda Sigara Kullanımı Ve Konverjans Yetmezliği İnsidansı. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 42(1):1-4 (2009)

11.Özer PA, Altıparmak UE, Ünlü N, Hazırolan D, Kasım R, Duman S

Kliniğimizde Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde İntraoperatif Floppy İris Sendromu Sıklığı

Glokom- Katarakt (5);2:79-84 (2010)

12.Acar U, Altıparmak UE, Çaylak HE, Nurözler AB, Örnek F.

Hava Yastığı Patlamasının Yol Açtığı Ileri Kornea Ödemi Olgusu

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji. 19(2):136-40 (2010)

13.Şıngar E, Aslan Katırcıoğlu Y, Onat MM, Altıparmak UE, Budak K, Duman S.

Pterjiyum Cerrahisinin Kornea Topografisi Bulguları Üzerine Etkisi

MN Oftalmoloji 16(2):117-120 (2009)

14.Karabulut E, Altıaylık Özer P, Altıparmak UE, Durgut Emeç S, Ergintürk Acar D, Kasım R, Duman S.

Tiroid Orbitopatili Olgularda Tiroid Cerrahisinin Klinik Aktivite Skoru Üzerine Etkisi

MN Oftalmoloji 16(4):277-81 (2009)

15.Yıldız HE, Burcu A, Yalnız Z, Altıparmak UE, Yılmaz Çınar FGY, Onat M, Duman S.

Bilateral Penetran Keratoplasti: Endikasyon ve Sonuçlar.

MN Oftalmoloji 16(4):245-9 (2009)

16.Altıparmak UE, Köklü Çakır B, Ersöz İ, Yıldız EÇ, Kasım R, Duman S.

Nd:Yag Lazer Kapsülotomi Sonrası Maküla Kalınlığın Optik Koherans Tomografi ile Takibi

Glokom- Katarakt (4);3:179-182 (2009)

17.Altıparmak UE

Enfeksiyöz Optik Nöropatiler. Derleme Makalesi

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji. Derlemeler Özel Sayısı. 2(3):62-7 (2009)

18.T.Duran, Sungur GK, Kasım R, Altıparmak UE, B.S.Aslan, Duman S

Üveitik Kataraktlı Olgularda Ön Kamaraya İntraoperatif Triamsinolon Enjeksiyonu ile İntravenöz Metil-prednisolon’un Ameliyat Sonrası İnflamatuar Reaksiyona Etkileri
Glokom-Katarakt. 3(3):196-200 (2008)

19.Altıparmak UE, Yalnız Z, Şatana BS, Kasım R, Duman S

Hiperhomosisteinemili Olguda Serebral Ven Trombozu Ve Bilateral Optik Atrofi

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 38(3):269-272 (2008)

20.Altıparmak UE, Özer PA, Aslan BS, Kasım R, Duman S

Son Bir Yılda Kliniğimize Refere Edilen Postoperatif Ve Posttravmatik Endoftalmi Olguları

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji. 17:34-38 (2008)

21. Hazırolan D, Altıparmak UE, Aslan BS, Kasım R, Duman S

Çocukluk Çağı Katarakt Cerrahisinde Ön Ve Arka Kapsüloreksis Sırasında Tripan Mavisi Kullanımı

Glokom-Katarakt. 3(2):131-133 (2008)

22.Yüksel D, Altıparmak UE, Aslan BS, Duman S

Kronik papillaödemi bulunan psödotümör serebride bilateral optik sınır kılıf dekompresyonu:olgu sunumu

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 37(5):381-384 (2007)

23.Altıparmak UE, Hamurcu GA, Yılmaz İA, Şatana BS, Duman S

Topiramat Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Bilateral Açı Kapanması Glokomu

Glokom-Katarakt. 2(1):67-69 (2007)

24.Özer PA, Altıparmak UE, Şatana BS. Aslan BS, Duman S

Psödoeksfolyasyon Sendromu Olan Ve Olmayan Hastalarda Fakoemulsifikasyon Sonrası Erken Dönemde Göz İçi Basınç Takibi Ve Önemi

Glokom-Katarakt. 2(4):139-141 (2007)

25.Nuhoğlu F, Yıldırım Ş, Altıparmak UE, Akgün HÜ, Duman S

Eğitim Veren Kliniklerdeki Uzmanlar Neden Kamu Sektöründen Ayrılıyorlar?

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 37(1):4-8 (2007)

26.Oflu Y, Altıparmak UE, Aslan BS, Kasım R, Duman S

İntraoperatif Vitreusa Düşen Ve Ameliyat Sonrası Ön Kamaraya Geçen Nükleus

Glokom-Katarakt. 2(2):139-141 (2007)

27.Köklü B, Altıparmak UE, Aslan BS, Kasım R, Duman S

Toksik Anterior Segment Sendromu: Nedeni, Klinik Özellikleri Ve Tedavisi

Glokom-Katarakt. 2(3):189-192 (2007)

28.Altıparmak UE, Aslan BS, Duran S, Emeç SD, Kasım R, Duman S

Mavi Işık Filtre Eden Göz İçi Mercek İle Görsel Performans

Glokom-Katarakt. 2(2):83-87 (2007)

29.Yağcı R, Altıparmak UE, Yalnız Z, Duman S

Protein S Eksikliği Ve Mitral Kapak Prolapsusunda İskemik Optik Nöropati

Medical Network Oftalmoloji. 13:340-342 (2006)

30.Yağcı R, Altıparmak UE, Şatana BS, Kasım R, Duman S

Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677t Mutasyonlu Genç Bir Olguda İskemik Optik Nöropati

Retina-Vitreus. 14(4):307-309 (2006)

31. Oflu Y, Altıparmak UE, Nuhoğlu F, Kasım R, Duman S

Skerit Tablosu İle Birlikte Gelişen Rekürren Endoftalmi

Glokom-Katarakt. 1(4):297-299 (2006)

32.Yağcı R, Yalnız Z, Altıparmak UE, Duman S.

Spinoserebellar Dejerasyon Ve Abdusens Felci.

Demet Sağlık Dergisi. 2(8):50-52 (2004)

33.Altıparmak UE, Katırcıoğlu YA, Duman S

Nüks Pterjium Olgularında İntraoperatif Düşük Doz Mitomisin-C İle Kombine Konjonktival Otogreft Tedavisi

Medical Network Oftalmoloji. 10(1): 54-58 (2003)

34.Aslan BS, Altıparmak UE, Şen HN, Duman S

Şeffaf Korneal Kesi Ve Skleral Tünel Kesinin Erken Postoperatif Dönemde Refraktif Açıdan Karşılaştırılması.

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 33(1/1):108-111 (2003)

35.Aslan BS, Altıparmak UE, Duman S

Psödoeksfoliasyonlu Sendromlu Gözlerde Fakoemulsifikasyon Sırasında Kapsül Germe Halkası Uygulanımının Cerrahi Komplikasyonlara Etkisi

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 33(4/1):596-599 (2003)

36.Nurözler AB, Altıparmak UE, Telek H, Karagöz Y, Duman S.

Psödofakik Büllöz Keratopatide Göz İçi Mercek Manüplasyonunun Penetran Keratoplasti Prognozuna Etkisi.

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 32(6/1):932-937 (2002)

37.Yalvaç I, Altıparmak UE, Koçak İ, Karagöz Y, Kasım R, Duman S

Bir Otozomal Dominant Glokom Ailesinin Klinik Özellikleri

Türk Oftalmoloji Gazetesi. 30(4/1):423-430 (2000)

38.Altıntaş AGK, Altıparmak UE, Duman S

Şaşılıkta Reoperasyon Gerektiren Olguların Sonraki Ameliyat Başarılarının İncelenmesi

Medical Network Oftalmoloji. 7(2): 179-183 (2000)